Методи та системи штучного інтелекту

Методи та системи штучного інтелекту

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів  спеціальності 126 Інформаційні системи та технології. 
      Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів професійних знань, навичок та вмінь щодо основних принципів, методів і технологій побудови систем штучного інтелекту, а також їхнього застосування для вирішення практичних завдань.
      Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи, засоби і технології створення систем штучного інтелекту для вирішення практичних завдань життєдіяльності людини. Здобувачі отримують уявлення про особливості побудови й функціонування систем штучного розуму, ідентичних інтелекту людини, історичні передумови появи таких систем, а також основні досягнення, проблеми і тренди у цій сфері в Україні та світі. Розглядається архітектура, методи доступу та інтерфейси відкритих ресурсів штучного інтелекту, а такожприклади їх практичного використання.
      Дисципліна викладається у 7-му семестрі. Форма контролю - залік.